Skip to main content

Binogis Lärarhandledning- De globala målen - Kunskapsbas / För Lärare / Binogis Lärarhandledningar - Binogi Support

Binogis Lärarhandledning- De globala målen

Authors list


De globala målen Agenda 2030:

I september 2015 beslutade FN om ett antal gemensamma mål under namnet “Agenda 2030”, och det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agenda 2030 är ingen lag, utan ett dokument som länderna frivilligt har skrivit under. Ansvaret för att nå målen ligger på respektive regering i samtliga FN-länder, men vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför. Det finns 17 stycken mål.

Läs gärna mer här: https://www.globalamalen.se/


Vad säger Läroplanen? (Lgr2011, reviderad 2017)

 • Mänskliga rättigheter, jämställdhet
  "Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla."
 • Miljöperspektiv

  "Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling."

 • Internationellt perspektiv
  "Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet."

 • Etiskt perspektiv
  "Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra."


Hur kan man jobba med globala målen och Binogi i klassrummet?

Med hjälp av våra ämnesfilmer kan lärare jobba med de globala målen i klassrummet på olika sätt.  


Här hittar du en film för varje mål:

De globala målen

De globala målen (YouTube version)


Och här kommer en lista med filmer som är anpassade till de 17 målen (runt 100 filmer):

Mål 1 Ingen fattigdom


Mål 2 Ingen hunger


Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Kring Mål 3 finns filmer för både  folkhälsa (alltså om hälsan på ett nationellt eller globalt plan) och om hälsan på ett mer personligt plan.

Folkhälsa 

Att nå välbefinnande eller motsatsen

 

Mål 4 God utbildning för alla 


Mål 5 Jämställdhet


Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla

Gå till hela vår samling av resurser vatten 13 första filmerna


Mål 7 Hållbar energi för alla 


Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt


Mål 9 Hållbar industri och innovationer och infrastruktur


Mål 10 Minskad ojämlikhet i världen


Mål 11 Hållbara städer och samhället


Mål 12  Hållbar konsumtion och produktion


Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna


Mål 14 Hav och marina resurser

För ytterligare bakgrund och förståelse för havet: Se fyra filmer om havets ekosystem.


Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald


Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen


Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap