Skip to main content

Binogi och Cirkelmodellen - Språkutvecklande arbetssätt - Tietokanta / För Lärare / Pedagogiska tips - Binogi Support

Binogi och Cirkelmodellen - Språkutvecklande arbetssätt

Authors list

Binogi och Cirkelmodellen

Cirkelmodellen, som är baserad på genrepedagogiken, är en modell för hur man kan jobba språkutvecklande i alla ämnen. Det är en modell för skrivande med stöttning utifrån elevernas behov. Det är en effektiv modell för alla typer av ”språksvaga” elever oavsett om det gäller ett andraspråk eller andra typer av svårigheter. Den kan användas i alla skolämnen och som en naturlig del av undervisningen med syftet att eleverna ska tillägna sig ämnes- och genrekompetens. Cirkelmodellen ser dels till ämneskunskaper och själva språket i ämnet men även slutprodukten i form av en egenproducerad text. 

Man vinner mycket på att arbeta språkutvecklande på detta sätt. Förutom att läraren ger eleverna större möjligheter att tänka, lära och kommunicera på sitt svenska språk, ser man även effekter som inkludering, synligt lärande, att alla elever lyfts i klassrummet.


Hur kan man arbeta språkutvecklande med olika texttyper med ett digitalt lärverktyg som Binogi?

Binogi kan med fördel användas i denna cirkel och nedan följer en beskrivning på hur du kan använda Binogi i Cirkelmodellen.
Fas 1 

I första fasen ser läraren till att bygga en gemensam förförståelse i ett nytt arbetsområde. Här kan man stötta de elever som har mindre förkunskaper inom området att ta del av det kamraterna kan. Därför kan det vara bra att man inventerar elevernas kunskaper inom området innan man tittar på en Binogifilm. Man kan t ex använda post-it lappar eller andra digitala verktyg som man kan skapa en tankekarta med. På så sätt visualiseras elevernas kunskaper och de kan se hur kunskaperna och tankekartan växer. Även elevernas interaktion och diskussioner är en viktig del i denna fas.

Använd Binogi för att skapa förförståelse på innehållet som texten ska ha. T.ex. om ni ska skriva en förklarande/beskrivande text om cellen så kan ni använda Binogis film om djurcellen: https://app.studi.se/l/djurcellen som en av källorna till att skapa förförståelse. Eleverna får ett bra visuellt och auditivt stöd genom att titta på filmerna vilket är särskilt bra för elever med läs och-skrivsvårigheter eller för elever som har svenska som andraspråk.

 

Fas 2

I denna fas kan du använda Binogis filmer om genren som ni ska använda (se flik Svenska- Läsa och skriva). Titta på filmen, diskutera innehållet, gör quizen tillsammans eller i par. Vad är syftet med texttypen?

Därefter är det viktigt att även träna på begreppen som finns till filmen. Arbetet följs sedan av analyser av andra förklarande/beskrivande texter utifrån hur filmen har förklarat hur denna texttyp/genre är uppbyggd. Exempeltexterna kan hämtas från böcker, tidningar eller texter som läraren skrivit själv. 

 

Fas 3

I det gemensamma skrivandet är det eleverna som kommer med idéer och förslag om vad som ska skrivas. Du som lärare styr och skriver text tillsammans med eleverna så att eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp. Ni återkommer till filmen om texttypen/genren under skrivandet vid behov.  Den färdiga texten kan skrivas ut och sättas upp i klassrummet, för att eleverna ska få ännu en förebild. På detta sätt tydliggörs processen vilket är en viktig del i genrepedagogiken.

 

Fas 4

Nu har eleverna fått kunskap om texttypen och hur de bygger upp den. De kan därför börja träna på att omsätta detta på egen hand. De har under arbetets gång fått mer kunskaper om ämnet vilket gör arbetet med att skriva texten enklare. Dessutom har de den gemensamma texten som stöd.  Att ge eleverna skrivmallar att utgå ifrån när de skriver är också ett bra sätt för eleverna att kunna utveckla sitt språk.

De kan komma tillbaka till filmen om texttypen, men även filmen Djurcellen, under skrivandet vid behov. 

  

Boktips:

Språkinriktad undervisning. En handbok (2014)

av Hajer, Maaike och Meestringa 

Stärk språket, Stärk lärandet: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet (2013)

av Pauline Gibbons