Skip to main content

Binogi och distansundervisning - Kunskapsbas / För Lärare / Pedagogiska tips - Binogi Support

Binogi och distansundervisning

Authors list

Alla erfarenheter från distansundervisning talar samma språk - på det stora hela klarar elever och lärare distansundervisning ganska bra, men man saknar sina kompisar och kollegor. De digitala verktygen hjälper ofta till att skapa struktur. En viktig faktor eftersom de elever som behöver extra hjälp med ramar i klassrummet, behöver ännu mera hjälp med detta när de arbetar hemma.


Här följer några tips för Binogi och distansundervisning:

1. För att kunna stötta Elevens progression i studierna hemma är det viktigt att du delar uppgifter. När du delar en uppgift kan du nämligen se statistik och hur väl eleven svarar på frågorna i quizen. 

2. Variera genom att titta på filmen tillsammans, individuellt eller parvis. Den tillhörande quizen ger både läraren och eleven en direkt återkoppling på att eleven har förstått filmen.

3. Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.

4. Till varje film finns begrepp och en innehållstext. Arbeta med dessa i helklass eller parvis antingen före filmen för att skapa förförståelse eller efter filmvisning för bearbetning av innehållet.


Fler instruktioner om hur du använder Binogi finns här: Binogi - Användarguider 

För övriga tips om distansundervisning hänvisar vi till https://www.skolahemma.se