Skip to main content

Binogi och Flippat klassrum - Kunskapsbas / För Lärare / Pedagogiska tips - Binogi Support

Binogi och Flippat klassrum

Authors list

Flippat klassrum


Flippat klassrum (från engelskans Flipped Classroom), även kallat “det omvända klassrummet” är en pedagogisk metod som kortfattat går ut på att ge eleverna en hemuppgift som förberedelse inför en lektion. Istället för att pedagogen går igenom ett  ämnesområde i klassrummet och sedan ger en läxa till eleverna så förbereder istället läraren eleverna genom att ge en förhandsläxa. På så sätt har eleverna en förförståelse av området när det kommer till lektionen. Denna förhandsläxa kan vara att läsa igenom en text, titta på en film eller göra en intervju. Syfte är alltså att eleverna ska komma förberedda till lektionen och att undervisningstiden därmed kan användas på ett effektivare sätt.

Många lärare som använder denna metod beskriver följande fördelar:

 • mer tid till med eleverna att diskutera, handleda, göra laborationer mm

 • mer tid för reflektion 

 • mer tid för bedömning för lärande

 • lektionerna kan startas på en “högre nivå”

 • många elever involveras mer i lärprocessen

 • metoden bidrar till att reflektion både i och utanför klassrummet

 • elever som missat ett pass har möjlighet att ta igen via nätet

 • eleverna gillar metoden 


Utmaningar 

 • ny metod ger nytt arbetssätt 

 • tekniken - har alla internet och ett digitalt verktyg?

 • rätt material  - nivåanpassat och relevant

 • elevernas känsla av att mer av skolarbetet läggs på fritiden och vilket kan innebära därmed att de inte gör sin uppgift och kommer till klassrummet oförberedd

 • ännu viktigare med att tydliggöra mål och kunskapskrav så att förväntningarna blir tydliga

Forskare som har gjort studier i denna metod kan se att att de elever som jobbade med metoden Flippat Klassrum var mer öppna för samarbete och innovativa undervisningsmetoder. Däremot hade de svårare att överblicka kursens och uppgifternas struktur. Annan forskning visar att de elever som som fick informationen visuellt innan de fördjupade sig i texter och i abstrakta resonemang klarade uppgifterna bättre än om de läste först.


Flippat klassrum, Binogi och Studiehandledning


Med hjälp av våra ämnesfilmer så kan studiehandledare på ett effektivt och bra sätt förbereda sig för sin handledning av eleverna. Våra filmer förbereder handledaren på vilket stoff som ska behandlas samt viktiga begrepp - både på sitt modersmål och på svenska.

Generellt kan man säga om studiehandledning att det alltid är bra om ämnesläraren kan förbereda studiehandledaren så noga som möjligt med lektionens innehåll. Då det i praktiken kan vara svårt för lärare och handledare att hitta gemensam planeringstid så är det ett utmärkt alternativ att ämnesläraren flippar en ämnesfilm till handledaren som då har större möjlighet att komma förberedd till handledningen. 

Det finns inte så mycket forskat om framgångsfaktorer gällande studiehandledning. Snarare är det beprövad erfarenhet som får styra. 

Många som har erfarenhet av studiehandledning anger att studiehandledning innan lektionen är det mest effektiva. Här kan studiehandledare ha stor nytta av Binogis ämnesfilmer. Ämnesläraren kan innan lektionen flippa en film både till studiehandledaren och eleven som innan lektionen tillsammans kan gå igenom stoffet och begreppen och därmed skapa en förförståelse för det ämnesområde. En sådan flippad film kan också användas så att elev och studiehandledare förbereder sig enskilt för att sedan genomföra studiehandledning under lektionen. Den quiz, (diagnostiskt test) som finns till varje film, kan vara ett bra sätt att följa upp en lektion om studiehandledningen sker efter lektionspasset.


Flippat klassrum, Binogi och Vårdnadshavare


Forskning visar att vårdnadshavares engagemang och inställning till skolan spelar en betydande roll för elevers resultat. Detta är inget nytt eller häpnadsväckande. Dock är det många vårdnadshavare som av olika anledningar har svårt att hjälpa sina barn med skolarbetet. Det kan bero på att stoffet blir för svårt eller att man på grund av bristande kunskap i svenska inte kan ta till sig innehållet. Vi på Binogi får många rapporter från skolor om att det är extra svårt för de nyanländas vårdnadshavare att ta till sig vad deras barn ska lära sig i skolan och att de då har svårt att veta vad de ska hjälpa barnen med. 

Vi på Binogi rekommenderar att man som lärare flippar våra filmer till vårdnadshavare så att de tillsammans med sina barn kan gå igenom vad lektionen ska handla om. De kan via sitt barns inlogg få tillgång till filmerna och quizen. På så sätt tror vi att föräldrar kan få en större möjlighet att stötta sina barn och därmed har barnen större möjlighet att nå målen i kursplanerna . Mest effektivt tror vi att det är om vårdnadshavare får en liten utbildning i hur de ska använda Binogi. Det kanske kan ske på ett föräldramöte eller att läraren tar upp det på utvecklingssamtalet.