Skip to main content

Lektionstips! - Kunskapsbas / För Lärare / Pedagogiska tips - Binogi Support

Lektionstips!

Authors list

Lektionstips 1

Quiz som formativ bedömning

För att få in en formativ bedömning i din undervisning kan många sätt användas. För att kunna få en dialog och möjlig bedömning med hjälp av binogi.se i din undervisning kan du kanske använda våra quiz.

Gör quiz i helklass. Vid single choice-frågor så kan du stanna vid rätt och fel men att utveckla användningen kan vara att t.ex. be eleverna svara på frågorna. Om ett quiz ger olika svar i gruppen så får du en möjlighet för eleverna att motivera varför deras val är korrekt. Få de övriga kamraterna få lyssna in på de olika motiveringarna till vilket alternativ som är det rätta. Är det någon som vill byta svarsalternativ efter motiveringarna så får ni en dialog om frågan och tillhörande svarsalternativ. På så sätt får du in en formativ bedömningssituation med studi.se.

 

Lektionstips 2

 Modersmålsundervisning med binogi.se

Med hjälp av de översättningar, såväl ljud som undertext så kan eleverna utveckla sitt modersmål. Med hjälp av högläsning av t.ex. quiz för varandra om eleverna talar samma modersmål så kan eleverna stärka upp varandras utveckling av sitt modersmål. Detta underlättar för inlärning av begrepp som används i skolan och ger möjlighet till förståelsen av de svenska begreppen.

 

Lektionstips 3

Ta ut nyckelord och begrepp

Med hjälp av de texter som följer till varje film så kan ni skriva ut dessa till eleverna. Be att de följer med i texten samtidigt som filmen rullar så att de kan stryka under de begrepp och ord som de behöver stöd och förklaring till. På så sätt kan även en begreppslista göras till ämnets område som eleverna kan ha med sig i övriga moment.

 

Lektionstips 4 

Sammanfattande texter med kamrat

 Att plocka ut det viktigaste till en lektion kan ibland vara nyttigt för elever att göra gemensamt. De kan då stärka upp såväl samarbete och förståelse för vad som behöver funderas lite extra över i stärkandet av områdets olika delar. Välj ut en film och låt eleverna sammanfatta denna parvis. Att sedan presentera sin sammanfattning för kamrater möjliggör att de kan få intryck ifrån samma områdes förklaring av en annan elevgrupp.

  

Lektionstips 5

Förbered dina elever till en lektion

Ett effektivt lärande är om eleverna redan innan lektionen har kunskap med sig in i klassrummet för att där kunna arbeta med stärkandet av områdets viktiga delar och vad som kan behöva förklaras lite extra. Att ”flippa klassrummet” kan göras på flera sätt. Det som binogi.se erbjuder är möjligheten att dela ut länken till filmen och filmens quiz som en förberedande uppgift. Detta gör du i lärardelen eller inne vid varje film.

Elever med ett annat modersmål, utifrån de språk som finns representerade på binogi.se, kan stärka upp förståelsen för området på modersmålet och på så sätt ta med sig en förförståelse till området i klassrummet. Detta stärker förståelsen av vad läraren går igenom i klassrummet.

När du delar ut en uppgift så kan du sätta ett datum på när uppgiften ska vara klar och du kan följa upp om eleverna har genomfört uppgiften. Som lärare kan du även använda ”kommentar” till uppgiften för att ge eleverna något att fundera över innan lektionen.

 

Lektionstips 6

Ge en kommentar till en studiehandledare.

Länken mellan klassrum och studiehandledare kan se olika ut i olika verksamheter. Med hjälp av kommentarsfältet kan du lämna en kommentar som studiehandledaren kan ta del av om du delar ut en uppgift till enskilda elever. Om du som lärare har lokaliserat ett område som eleven måste stärka upp eller behöver hjälp med så kan kommentarsfältet ge dig en länk till annan pedagog som ser vad eleverna har i uppgift. Den pedagog som ser kommentaren kan enbart se denna på elevens konto.

OBS! Eftersom en uppgift kan delas  ut till en hel klass så ska en sådan här funktion enbart användas när du tilldelar enstaka elever en uppgift på binogi.se

 

Lektionstips 7

 Arbeta med studi-filmer under lektionstid

Om man har möjligheten att använda sig av digitala verktyg för alla eleverna i ett klassrum där möjligheten att strömma filmer är möjligt så kan du dela ut en uppgift till lektionens slut. På så sätt kan du enkelt följa vilka elever som har gjort klart uppgiften som du delar ut till klassen. Detta gör du när du lägger in datum på uppgiften eftersom du även kan bestämma vilken tid som uppgiften ska vara klar.  

 

Lektionstips 8

Exit-ticket

För att försäkra sig om att eleverna har fått med sig kunskap från avslutad lektion använder sig en del pedagoger av ”exit-tickets”. Ett sätt att avsluta lektionen med att se vad eleverna kommer ihåg av lektionen eller vad som måste stärkas upp mer vid nästa lektionstillfälle.

Använd de quiz som finns på studi.se till den film i området som ni arbetar med just nu för att få in delar av det som ni tagit upp med hjälp av redan färdiga quiz. Låt eleverna göra det tillsammans som klass eller låt eleverna jobba med det på sina egna inloggningar.

 

Lektionstips 9

Interaktiv tavla och binogi.se

När du visar en film med hjälp av en interaktiv tavla så kan du när som helst i filmen pausa och på så sätt själv lägga till en kommentar eller rita något på tavlan för att förstärka det som tas upp i filmen. Ringa in något på tavlan eller du kanske vill lägga till ett ord eller begrepp, kanske rita något annat bredvid eller importera en bild från tavlans program till din Binogi-projicering. Tänk på att denna bild ligger kvar om du fortsätter att rulla filmen.

 

Lektionstips 10 

Gemensam start

Av flera anledningar så gynnas elever av ett välkommet mönster av hur ett område inleds. Använd gärna filmerna som finns på studi.se som en gemensam start på en lektion. Börja med att tala om vilka de viktiga begreppen är i filmen och visa sedan filmen för eleverna. På så sätt får ni en gemensam introduktion till området som kan ge eleverna en förståelse innan pedagogens genomgång och övriga arbetssätt i klassrummet.

 

Lektionstips 11

 Repetera lektionen

Att repetera något visar sig gång på gång ha goda inlärningseffekter. Med hjälp av studi.se så kan eleverna repetera en lektion hur många gånger som de själva önskar efter avslutat klassrumslektion. Med hjälp av uppgiftsfunktionen så kan du även tilldela eleverna en repetitionsuppgift till ett önskat datum. Om inte för att kolla vad de har gjort så för att ge eleverna länken till vilken film de ska se som repetition. Använd filmen som stärkande av den repetition som kanske redan har delats ut i form av sidor att läsa i det läromedel som används eller dylik uppgift. Stärk elevernas koppling till huvudläromedlet genom att skriva in sidorna som finns i filmen. Detta kan göras i rubriken till uppgiften så att eleven ser det direkt när de loggar in på sitt konto.

 

Lektionstips 12

 Tvärvetenskapliga lektioner på engelska

 Att arbeta tvärvetenskapligt kan vara klurigt ibland med gynnar elevernas helhetsförståelse för kunskapen som de förväntas att ta till sig i skolan. Ett sådant arbetssätt kräver sin planering och därav tid.

 

Med hjälp av studi.se så kan du även få in engelska i de ämnen som har översättning till just engelska. På så sätt kan vi stärka upp elevernas användning av det engelska språket i ämnen andra ämnen och få in begreppen även i dessa ämnen. engelska utifrån förståelse och användning stärks upp och ett annorlunda och tvärvetenskapligt upplägg är skapat.

I de övriga ämnena så kan filmer länkas ihop med hjälp av nyckelord och begrepp som kommer igen även i andra ämnen. T.ex. filmen om procent, statistik och valsiffror kan med fördel användas i samhällskunskap för att prata om procent i ett val. Filmen finns länkad här.